ID:5101 阅读次数: 1353
信件来源:465827511@qq.com
时间:2017-6-26 15:17:01
来信主题: 寝室文明
来信内容
关于宿舍素质,希望其他宿舍同学不要因为个人原因(比如笑、喊)影响其他寝室注意。
回复内容
同学,你好:
   
     经与学生处联系、沟通,我们共同加强宿舍管理。                                     后勤服务集团
                                     2017年6月20日